Brahma club Nederland
Fok technische commissie

Fok technische commissie

Haan en hen groter

                                                            EUROPEES IDEAALBEELD ?

Sinds mei 2011 heeft de Brahmaclub een Foktechnische Commissie.

Doel:

De Foktechnische Commissie (FTC) ondersteunt het bestuur bij het bevorderen en in stand houden van Brahma’s in de bestaande en eventueel te erkennen kleurslagen. Zowel in groot als kriel. Ook adviseert de commissie het bestuur bij het eventueel ondernemen van stappen tot het intrekken van erkenningen van kleurslagen en of uitbreidingen van kleurslagen.

Verantwoordelijkheden van de commissie:

De FTC is een adviesorgaan voor het bestuur van de Brahmaclub Nederland met betrekking tot het toezien op de stand van de Brahma’s in Nederland en het ten minste jaarlijks uitbrengen van een advies aan het bestuur betreffende:

  • goede ontwikkelingen binnen het ras en hoe die lijn vast te houden,
  • eventueel te nemen corrigerende maatregelen, daar waar dat wenselijk dan wel noodzakelijk is,
  • het eventueel doen van verzoeken (via het bestuur) aan de standaardcommissie van KLN met betrekking tot wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen in de standaard aangaande de Brahma’s en Brahmakrielen.

Het geven van foktechnische adviezen aan fokkers van onze vereniging, indien zij daar de behoefte toe aangeven. Het jaarlijks schrijven van een jaarverslag in het clubblad voor de algemene ledenvergadering m.b.t. de stand van het ras en de aandachtspunten voor de fokkers.

De foktechnische commissie bestaat uit Martin Linskens, Geri Glastra en Berend Beekhuis.


Verslag Fok Technische Commissie 2021

Jongdierenkeuring Tiel

Grote Brahma’s

Het totaal aantal is 170 stuks, gezien de omstandigheden in verband met het coronavirus alleszins acceptabel. Daarvan waren er 138 in de erkende kleuren, 21 in de AOC Klasse en 11 stuks in de Vrije Klasse.

Patrijs kleuren

Meerzomig patrijs twaalfstuks waarvan 3 hanen, waarin 1x 96 punten te noteren viel met een opmerking dat de vleugels iets strakker aangetrokken kunnen worden. De overige twee hanen beiden 94 punten die mogelijk ook hoger kunnen scoren als ze helemaal door-geruid zijn. Bij de 9 hennen 1x 96 punten waarbij een uitmuntend type viel te noteren, de tweede hen met 95 punten kon de vleugels iets strakker aantrekken en er was een kleine wens ten aanzien van de tekening op de rug. De overige hennen van 91 tot 93 punten hadden in meer of mindere mate wensen  voor wat betreft de slagpenbreedte en de tekening.

Meerzomig blauwpatrijs aanwezig met 3 stuks hennen waarvan de eerste hen een probleem had met het borstbeen waardoor ze niet boven de 92 punten kwam. De tweede was de uitblinkster met 96 punten en de derde hen kwam tot 93 punten De ruglijn was iets rond en de beenkleur kon wat geler.

Meerzomig zilverpatrijs vertegenwoordigd met 9 stuks. Bij de 4 hanen 1 exemplaar met 95 punten, waarbij iets meer borstdiepte werd gevraagd. De andere 3 kwamen niet boven de 92,  1x een uitsluiting met een verkeerde stand van de buitentenen, de andere 2 hadden problemen met de vleugeldracht/slagpenbreedte en de ruglijn die meer moest oplopen. Bij de 6 hennen een prima kwaliteit van de Belgische inzending 2x 96 en 2x 95, pluspunten fraaie koppen, vleugeldracht en staartopbouw. De andere twee hennen met 93 punten waren iets rond in zadel en er werden bredere grote slagpennen gevraagd. De 91 hen nog niet volgroeid, mist nog type en kopbreedte.

Columbia kleuren

Goudberken 6 stuks ingeschreven, 3 afwezig door vervoersverbod in de buurt van de inschrijver in verband met vogelgriep. De 3 overige hennen 1x 95, 1x 92 en 1x 0 punten. De hen met 95 had als wensen grote slagpennen iets breder en wat beter ontwikkelde kinlellen. De 92 hen had een probleem met de oogkleur waardoor ze was terug gezet. 0 punten werd veroorzaakt door mankementen in de vleugels.

Vier stuks  Berken waarvan 1 haan met 95 waarbij iets meer borstbreedte en diepte en een wat langere rug gevraagd werd. De 3 hennen kwamen uit op 92, 93 en 94 hierbij kwam het leeftijdsverschil tot uiting in de punten. De jongere, wat minder in breedte en diepte, moesten ook een meer oplopende ruglijn vertonen.

In wit zwartcolumbia 14 stuks waarvan 3 hanen. Bij de eerste 94 haan nog wat aanmerkingen op de rug-staartlijn die iets soepeler kon zijn. De tweede 94 haan had aanmerkingen op de kam meer drie-rijig.  De 93 haan was door de rui nog wat slordig in de bevedering.

Bij de 11 hennen 3x 96, 1x 95, 2x 94, 3x 93 en 2x 92 punten. De 96 punten hennen ontliepen elkaar niet veel, de winnende hen had de bredere kop, bij de 95 hen iets meer spreiding in de staart en wat vastere veerstructuur op het zadel, de 94 en 93 hennen moesten wat forser zijn, hierbij ook aanmerkingen op structuur van de veren vooral in het zadel bij de overgang naar de staartveren, de onderste staartstuurveren werden hier en daar ook zwarter gewenst. Bij de beide 92 hennen een puntige staart, vlakke rug-staartlijn en smalle slagpennen.

Bij de vier wit blauwcolumbia’s een uitblinkende hen met 96 punten en heel veel fraaie onderdelen, de 94 en 93 punten hennen mochten niet lichter in kleur en toonden mede daardoor iets bruine waas. De haan had wat problemen met iets wegdraaiende grote slagpennen, hij kwam desondanks nog tot 93 punten.

De buff zwartcolumbia’s waren met 19 stuks vertegenwoordigd. Drie daarvan waren hanen twee met 92 punten en een 0 score door een steekvleugel. De 92 hanen lieten het zitten in staartvorm en slagpennen die te smal waren, de kamvorm liet ook te wensen bij beide hanen. Bij de dertien hennen was er te noteren 1x 96, 1x 95, 2x 94, 3x 93, 3x 92 en 3x 91 punten. De winnende 96 hen had kleine wensen kam iets strakker en slagpennen wat breder. De 95 hen moest iets breder en forser van bouw. Het laatste was in meer of mindere mate van toepassing voor alle overige hennen van 91 t/m 94 punten een enkele uitzondering daargelaten. De 91 en 92 hadden een goed type wat tot maximaal 92 punten leidt, ook waren er bij enkele hennen problemen met de inplanting van de staartstuurveren en een niet egale grondkleur. De 93 hennen ontkwamen ook niet aan de opmerking dat de grondkleur wat egaler moet zijn, er viel wel bij 2 hennen een brede kop te noteren. Beide 94 hennen hadden een wens ten aanzien van de rug/staartlijn, voor de ene was de mindere oogkleur nog spelbreker voor de andere was dat met de kam het geval.

Buff blauw columbia met 11 stuks redelijk goed vertegenwoordigd. Drie hanen waarvan de 94 punten haan een wens had ten aanzien van de borstdiepte en de breedte van de slagpennen. Beide 92 punten hanen stranden met een goed type en hadden beide een wat rommelige staart (nog niet compleet). De 8 buff blauwe hennen hadden gemiddeld een betere kwaliteit dan de buff zwarte, 1x 96, 3x 95, 2x 94, 93 en 91. De 96 hen had in de beoordeling een aantal uitmuntende opmerkingen betreffende het type, de kopvorm en de halstekening, er waren ook 2 wensen een op het dek een meer egale kleur en de vleugeltekening kon wat beter. Bij alle drie 95 hennen was een fraaie kop te noteren. De 96 werd niet gehaald door o.a. mindere oogkleur, een betere staartvorm en een iets meer oplopende ruglijn. De beide 94 hennen hadden als wensen een iets egaler grondkleur en respectievelijk een meer oplopende ruglijn en een betere staartvorm. De hen met 93 punten was veelbelovend maar nog erg jong. De laagste in puntental met 91was ook nog erg jong en kwam wat conditie tekort.

Overige kleurslagen

Zwart witgepareld was niet aanwezig, ook slachtoffer in de situatie rond de eerder genoemde vogelgriep. Drie van de vier ingestuurde witte kregen 96 punten toebedeeld waarbij alle drie een kleine wens bij de kam genoteerd kon worden, bij de haan iets meer 3-rijig en bij de 2 hennen iets beter ontwikkeld. De tweede haan scoorde 0 punten hij vertoonde een uitsluitingsfout in de vleugels.

Zwart verraste met 23 ingeschreven nummers, 4 hanen en 16 hennen. De zwarte hanen behaalden 2x 95 en 2x 94 punten. De twee hanen met 95 ontliepen elkaar niet veel, allebei vertoonden iets wit, de 2e plaats was iets beschadigd in de vleugel. De 94 hanen hadden een probleem, de een met de stand van de rechter buitenteen de ander met de staart die niet compleet was. De hennen lieten een wisselend beeld zien. Er werd 1x 96 punten toegekend waarbij een strakkere kam werd gewenst. Bij de tweede met 95 was er ook een aanmerking op de kam en de staart was wat gesloten. De 3e met 95 moest de staart ook wat meer open dragen en had een mindere beenkleur dan de vorige. Nog twee hennen met 95 waarbij de bouw wat voller moest zijn. Bij de drie hennen met 94 ook de hiervoor omschreven wensen en aanmerkingen op de lengte van de buitentenen en een wat ruwe bevedering op de rug. Bij de 93 en 92 hennen ook meerdere met afwijkingen aan de tenen, iets wat eigenlijk niet getolereerd moet worden, deze afwijkingen vererven sterk. 

Veertien stuks als blauw ingeschreven waartussen 2 zwarte in de kooien. Drie hanen 96, 94 en 92 punten. De 96 haan had een kleine wens voor wat betreft de oogkleur, van de 94 haan moest de ruglijn meer oplopen en hij was wat krap in de voetbevedering. De 92 haan was nog erg jong en daardoor nog niet compleet, zal later in het seizoen zeker hoger scoren. Bij de 9 hennen 2 keer 96 punten, de nummer 1 had een betere bouw. Ook 2 keer 95 punten, deze hennen waren praktisch gelijkwaardig beiden wat egaler in kleur. Bij de 94 punten hen moest de ruglijn wat meer oplopen. Verder 2 keer 93  beiden wat breder en dieper van bouw. De 2 ertussen zittende zwarte hennen behaalden 94 en 95 punten, allebei breder en dieper van bouw. 

Koekoek 10 stuks ingeschreven, de helft van de kooien bleef helaas leeg. De 2 aanwezige hanen kregen 95 en 93 punten toebedeeld, beiden een wat vlakke rug, moet dus meer oplopen. De 95 haan was aanzienlijker forser dan de 93 haan waarvan de kam ook iets strakker moest. De drie hennen kwamen tot 96, 94 en 93 punten. De 96 hen had een fraaie tekening en een zeer goede donskleur. De 94 hen was wat bruin van kleur op rug en schouder en liet het wat zitten in het voetstuk. De 93 hen was wat bol op het zadel en de kop was wat smal.

AOC kleuren

Er waren acht meerzomig isabelpatrijzen ingeschreven, ook hier de helft afwezig door de vogelgriep besognes. De aanwezige isabellen konden de toets der kritiek niet doorstaan, resultaat 3x 91 en 90 punten. Helaas een stap terug in de erkenningsprocedure.

De zalmkleur blauwgetekende haan miste de voor een Brahma gewenste uitstraling, 0 punten was zijn deel.

De blauwgoudberken hen mankeerde het aan voldoende lengte in de buitentenen, daarom niet hoger dan 92 punten.

Drie stuks parelgrijs wat niet echt parelgrijs was zoals het hoort te zijn, de 93 hen kwam het dichtst in de buurt de andere twee zaten op 92 en 91.

Vijf stuks meerzomig blauwzilverpatrijs. Twee stuks hanen 93 en 91 punten. De 93 haan was nog iets te geel in de zilveren veerdelen en vertoonde nog iets roest op de vleugelbanden. De 91 haan was erg vlak in rug/staartlijn en mist borstdiepte en schedelbreedte. De vier hennen kregen achtereenvolgens 95, 94, 93 en 92 punten. De 95 hen had een hele fraaie blauwe kleur en grondkleur, vrij van bruin. De 94 hen had een zeer goede grondkleur ook vrij van bruin. De andere twee lieten dat bruin wel zien in meer of mindere mate.

Vrije Klasse

De roodgeschouderde blauwzilverpatrijs kwam tot 7 punten, de wensen waren iets meer borstdiepte, staart wat meer open en het blauw niet donkerder.

In meerzomig parelgrijszilverpatrijs drie hanen, 7, 6, en 3 punten. Bij de 7 punten haan de wens dat het zilver wat helderder is, de parelgrijze kleur was zeer goed met een fraaie schachtkleur. Hetzelfde was van toepassing op de 6 punten haan die was echter minder in type met een lage staartdracht. De 3 punten haan had te weinig zilverkleur in de hals en de schachtkleur was te donker.

Buff witcolumbia blinkt uit door afwezigheid.

Een haan en drie hennen isabelcolumbia. De haan had helaas een afwijkende sikkelveer en kreeg daardoor maar 1 punt. De drie hennen kregen 8, 7 en 1 punt. De 8 punten hen had twee kleine wensen, de isabel kleur moest iets egaler en de gierhakken toonden wat rijkelijk. De 7 punten hen moest ook iets egaler in de isabelkleur en liet wat ruwe veerstructuur zien in het zadel. De hen met 1 punt had een probleem met de veer inplanting van de rechter gierhak.

Brahmakrielen

Het totaal aantal krielen van 71 stuks viel dus ook mee gezien de omstandigheden.

Patrijs kleuren

Meerzomig patrijs met 7 stuks waarvan 2 hanen en 5 hennen. De hanen met 95 en 91 punten, de 95 haan had als wensen een strakkere kam en kinlellen. Van de 91 haan werd een forser postuur gevraagd en een bredere kop en strakkere kam. Bij de hennen 1x 96 waarbij een strakkere kam werd gevraagd. De andere 4 hennen hadden allemaal een probleem in de staart 2x een verkeerde inplant staartstuurveren en 2x meer open gevraagd. Punten 93, 2x 92 en 91.

Zes stuks meerzomig blauwpatrijzen 2 hanen 4 hennen. De kwaliteit bij de hanen bleef achterwege, de 92 haan moest dieper in borst en de beenkleur was te licht, de 91 haan had een te grove kam. De hennen waren beter, 3x 95 en 94 punten is een zeer goede score. Twee van de drie 95 hennen waren nog wat jong, daar zit dus nog wat rek in. Bij de 94 hen moet de ruglijn wat meer oplopen.

De eenzame meerzomig isabelpatrijs kwam tot 93 punten, ook nog wat jong, aandachtspunt de inplanting van de bovenste staartstuurveren.

De meerzomig zilverpatrijs aanwezigmet 1 haan en 6 hennen. Dehaanbehaalde 94 punten, kon iets meer wenkbrauwen laten zien. Van de zes hennen haalde er 1 de 95 punten met een aanmerking op de tekening op de rug die strakker gevraagd werd. Ook was er 1x 94  te noteren, iets breder van bouw en een aanmerking op de tekening als hiervoor. Twee keer 93 beide iets breder van bouw, de ene meer wenkbrauw en de andere iets gepeperd in de grondkleur. 92 en 91 beiden forser van bouw en wensen respectievelijk meer wenkbrauw en een bredere kortere kop.

Columbia kleuren

Eerst3 stuks goudberken, een haan met 93 punten en 2 hennen met 93 en 94 punten. De 93 haan, iets dieper en voller in borst, de borsttekening liep wat ver door. De 94 hen had te weinig borsttekening  De 93 hen voller van bouw en de aanwezige borsttekening kon beter.

Dertien stuks berken zie je niet vaak daarvan 4 stuks hanen met 1x 95, 2x 94 en 1x 93 punten. De 95 haan had een punt meer gehad als de kam wat minder fors zou zijn geweest. De 94 hanen hadden beiden iets wit in de slagpennen. De 93 haan droeg de staart wat hoog en was wat overtekend in de borst en de kleine slagpennen. Negen hennen met 2x 95, 2x 94, 4x 93 en 1x 92 punten. De 95 hennen verschilden in borsttekening, bij de winnende hen liep het iets te ver door bij de andere was er iets te weinig. Bij de 94 hennen had de ene te weinig borsttekening terwijl de andere een iets minder strakke kam had. De 93 hennen hadden allemaal problemen met de borsttekening, teveel doorlopend of te weinig. De 92 hen had wat conditieproblemen.

Wit zwartcolumbia met 7 stuks aanwezig, zijn er wel eens meer geweest. Vier hanen 95, 94 en 2x 93 punten. De 95 haan had als wens een strakkere kam. De 94 haan moest wat breder van bouw. De 93 hanen de ene iets forser en iets getekend vleugeldek de ander iets dieper in de borst en meer zwart in de slagpennen. De hennen 96, 95 en 93 punten. De 96 hen had als wens meer zwart in de grote slagpennen, dat was ook zo bij de 95 hen maar zij had een wat mindere oogkleur. De 93 hen moest forser van bouw en had ook teveel wit in de slagpennen.

In wit blauwcolumbia drie hennen met 94, 93 en 92 punten. De 94 hen ging in punten terug door een niet complete staart. De 93 hen moest wat forser van bouw. De 92 hen ook wat forser en er werd meer wenkbrauw gevraagd.   

Buff zwartcolumbia’s met slechts 3 hennen aanwezig. Enkele jaren geleden was dit de toonaangevende kleurslag, moet hier de noodklok geluid worden?  95 en 2x 94 punten waren het resultaat, de 95 hen moest iets strakker in de ruglijn. Een van de 94 hennen had ook wat problemen met de ruglijn die liep wat hoog op en de kam kon wat regelmatiger. Dat laatste gold ook voor de andere hen tevens stond ze in haar houding wat gedrukt.

Buff blauwcolumbia ging mee in de malaise van buff zwart, 1 aanwezig exemplaar, 94 punten was haar deel. De hen was iets te hoog gesteld en de grote slagpennen werden wat breder gevraagd.

Overige kleurslagen

Zwart een haan en een hen, beiden 94 punten. De haan moest de vleugels wat meer aantrekken, de kop moest wat breder en hij was nog niet op kleur door de rui. Van de hen moest de kop ook breder en de kleur was er ook nog niet door de rui, de grote slagpennen  kunnen breder.

Koekoek met 5 stuks vertegenwoordigd, 2 hanen en 3 hennen. De hanen 95 en 93 punten. De 95 haan moest de vleugels wat meer aantrekken, een wat strakkere kam en de kleur in de slagpennen was wat licht. De 93 haan moest wat forser, was wat bol in staart en ook de kam moest wat strakker. Hennen 96, 94 en 92 punten. De 96 hen had als wensen een bredere kop en een wat rijkere voetbevedering. De 94 hen moest ook een bredere kop, de tekening op de schouders wat helderder en ze had nog geen complete staart. Van de 92 hen moest de ruglijn meer oplopen, de kam regelmatiger, de staartstuurveren beter ingeplant en de kleur was over het geheel wat donker.

AOC kleuren

Blauwgoudberken met een haan en een hen. De haan kwam slechts tot 91  door een te hoge stelling, een smalle kop, te veel tekening in de borst en de kleine slagpennen, ook de voetbevedering was rijkelijk wit. De hen deed het veel beter met 95 punten, ze was iets lang van staart en de kam kon wat strakker. Wel een zeer goede zoming in de borst.

Blauwberken ook met een haan en een hen. Door een te grove kam bleef de haan steken op 94 punten, ook hier een zeer goede zoming in de borst. De hen met 93 punten mocht niet forser, de kam moest meer drie-rijig, de stand van de buitentenen was niet geheel correct en het voetstuk was nogal beschadigd. 

Vrije Klasse

Bij de Meerzomig blauwzilverpatrijs haan ontbrak het zilver en dan kom je uit bij een meerzomig blauwpatrijs als zodanig kwam hij tot 93 punten. In staart en vleugels nog niet klaar, als wens meer kopbreedte.

Meerzomig parelgrijszilverpatrijs met 1 haan en 2 hennenvoor het eerst aanwezig in een verrassend mooie kwaliteit. De haan kreeg 8 punten toebedeeld, als wensen iets meer borstdiepte, vleugels meer aantrekken en iets meer kopbreedte. De hennen kwamen tot 8 en 7 punten beiden iets voller en breder in borst en iets meer kopbreedte overigens fraaie kammen. Het punt verschil zat hem in de fraaie beenkleur bij de 8 punten hen. Clubshow Middenveluwe Show

De clubshow ondergebracht bij de Midden Veluweshow in Apeldoorn bracht 128 stuks grote Brahma’s en 28 stuks Brahmakrielen in de kooien. Het aantal grote valt nog enigszins mee, de krielen blijven gewoon achter.

Grote Brahma’s

Patrijs kleuren

Meerzomig patrijs met 5 stuks aanwezig, 1 haan en 4 hennen. De haan kwam tot 92 punten met als wensen een meer oplopende ruglijn, een bredere kop en slagpennen. De jonge hennen deden het beter 2x 96, 94 en 92. De winnende 96 hen kreeg de voorkeur vanwege haar fraaie zoming, een uitblinker wat dat betreft. Zij was ook de winnaar tijdens de jongdierenkeuring in Tiel. De 94 hen was wat puntig in staart, de kop kon wat breder en de kam wat strakker. De staartaanzet was wat hoekig van de 92 hen, verder wat onvolkomenheden in het tekeningbeeld en een te lichte beenkleur. 

Meerzomig blauwpatrijs en Meerzomig Zilverpatrijs helaas afwezig.

Columbia kleuren

Goudberken 1 haan en 4 hennen. Van de 94 punten haan moest de ruglijn strakker oplopen, de vleugels beter aantrekken en de borstzoming beter begrensd. De hennen scoorden 96, 93 en 2x 92 punten. De 96 hen had als wens iets meer borstzoming. Er waren wensen in kopbreedte, kamvorm, staartvorm en beenkleur bij de 93 hen. Door een niet correcte vleugelsluiting viel een van de 92 hennen terug in punten, de ander liet het in de lichaamsbouw zitten, moest korter.

Berken 1 haan en 3 hennen. De haan behaalde 94 punten met als wensen een betere staartafdekking, gladdere kinlellen en een minder ver doorlopende borsttekening. De hennen 96, 94 en 92 punten. De 96 hen blonk uit in type en kopbreedte, de kam mocht wat strakker en de ogen wat roder. De 94 hen had wensen in oogkleur, halstekening, borstzoming en beenkleur. De ruglijn van de 92 hen moest meer oplopen, de staart was nog niet compleet en de beenkleur moest geler.

Wit zwartcolumbia met 11 stuks vertegenwoordigd waarbij 3 hanen en 8 hennen waarvan 1 oude. De oude hen werd gewaardeerd op 95 punten, ze blonk uit in type, bouw, kopbreedte en oogkleur, de rugbevedering was wat beschadigd. De hanen kwamen tot 95, 93 en 91 punten. De 95 haan had op praktisch alle onderdelen zeer goed daarboven een fraaie kam en vleugeldracht. De 93 haan moest witter op rug schouders en zadel. De 91 haan moest de vleugels beter horizontaal aantrekken, de kam meer drie-rijig, en had een er rommelige staart en een beschadigde voetzool. De hennen scoorden 97, 96, 94, 2x 93 en 2x 92 punten. De hen in kooi 482 werd door de hoofdereprijzenjury verhoogd van 96 naar 97, een hen met uitmuntende raskenmerken en was het mooiste grote hoen van de show. De 96 hen deed hier niet heel veel onder, haar gezicht moest iets roder en ze was nog niet helemaal klaar in de staartrui. Bij de 94 hen waren de bovenste staartstuurveren niet correct ingeplant, ook moest ze de staart wat meer open dragen. Beide 93 hennen hadden ook het voornoemde probleem met de bovenste staartstuurveren, de ene schoot tekort in zwarte vleugeltekening de ander moest breder in kop. De minpunten voor de 92 hennen was het type en werden wat forser gevraagd.

Bij de 5 stuks wit blauwcolumbia’s 3 hanen en 2 hennen. De hanen 94, 93 en 92 punten. De 94 haan moest iets voller in borst en kreeg een aanmerking op de stand van de buitentenen. De 93 haan ook iets voller in borst, de grondkleur mocht wat witter en de halstekening wat intensiever blauw. De 92 haan moest dieper en voller van bouw en de kam meer drie-rijig. De twee hennen deden niet veel voor elkaar onder met 96 punten, de tweede 96 had iets smut in hals en staart wat het verschil maakte.

De buff zwartcolumbia’s met3 hanen en 14 hennen. De hanen met 94, 93 en 92 punten. De 94 haan wat breder en voller van bouw, bredere kop en niet donkerder van kleur. De 93 haan ook wat breder van bouw, de grote slagpennen wat breder en de kleur egaler. Het laatste ook bij de 92 haan verder een correcte inplanting van de staartstuurveren en een meer 3-rijige kam. Als punten werden door de hennen gehaald 96, 95, 2x 94, 4x 92 en 6x 91, gemiddeld aan de lage kant. Praktisch alle hennen kregen als opmerking bij de grondkleur iets egaler, een tweetal niet die zaten in de lagere regionen 92 en 91. Naast een F type en bouw had de 96 hen een F vleugeltekening en beenkleur. De 95 hen moest wat dieper en voller van bouw, ook een F vleugeltekening. Bij beide 94 hennen was de vleugeltekening ook dik in orde ze verschilden voor wat betreft de kopbreedte en de 3-rijige kam. Opvallend geen enkele met 93 punten. De 92 en 91 punten werden onder andere veroorzaakt door een G type of minpunten door een vlakke ruglijn, inplanting staartstuurveren, kam, oogkleur, bleek gezicht, smalle slagpennen, vleugeltekening en beenkleur.

Buff blauwcolumbia met 2 hanen en 6 hennen die iets beter voor de dag kwamen dan buff zwart. Hanen 94 en 93 punten, hennen 96, 2x 94, 93 en 2x 92 punten. De 94 haan ZG grondkleur, nog wat voller in borst, wat veel tekening in zadel en wat wit in de slagpennen en het voetstuk. De 93 haan had wat problemen met de staartstuurveren, moest de vleugels meer aantrekken en meer 3-rijen laten zien in de kam. De 96 hen met F type en brede kop, ZG grondkleur en een paar kleine wensen de kam iets meer 3-rijig en de slagpennen iets breder. Beide 94 hennen met F vleugeltekening en ZG brede koppen, verschil in inplanting staartstuurveren, de 3-rijen kam en de beenkleur, ook vertoonde er een wat nerftekening. De 93 hen met F vleugeltekening en beenkleur, wensen breder van bouw en kop. De beide 92 hennen forser en breder van bouw, de een had problemen met de bovenste staartstuurveren de ander met de onderste, ook verschil in oogkleur en slagpenbreedte.

Overige kleuren

Zwart witgepareld 2 hanen en 2 hennen respectievelijk 94, 91 en 95, 93 punten. Haan 94 iets dieper in borst, kop wat breder en kam meer 3-rijig. Haan 91 minpunten staart- en vleugeldracht, kop en kam, veel wit in hals, vleugel en voetbevedering. Hen 95 pluspunten type, kleur, tekening en beenkleur. Hen 93 wat voller van bouw, kop wat breder, kam regelmatiger en oogkleur niet lichter.

Wit met 3 stuks aanwezig, een herhaling van de jongdierenkeuring 3 x 96 punten voor de haan en twee hennen. De haan pluspunten type en bouw, witte kleur, brede bevedering, een wens wat betreft de kam meer 3-rijig. Pluspunten bij de 1e 96 hen gelijk de haan + de kam en de beenkleur. De 2e 96 hen pluspunten type en bouw, witte kleur, wens de kam meer 3-rijig.

Liefst 25 stuks zwarte waarvan 2 oude hennen die op 95 en 94  punten uitkwamen. De 95 hen oogkleur meer oranje, grote slagpennen breder en pootkleur geler. De 94 hen vleugels meer aantrekken, oogkleur meer oranje, kam meer 3-rijig. Zes stuks jonge hanen met 2x 96, 94, 93, 92 en 91 punten. De hanen met 96 punten imponeerden, de winnende haan was zwarter en de oog- en beenkleur was beter. De 94 haan ZG bouw en type,  oogkleur meer oranje. De 93 haan iets voller in borst, kop moet breder en kam meer 3-rijig. De 92 haan G type, breder van bouw en dieper in borst, kam meer 3-rijig en iets wit in staartdekveren. De 91 haan G type, forser van bouw, voller en dieper in borst en stand buitentenen niet helemaal correct. Zeventien jonge hennen met 3x 96, 3x 95, 3x 94, 3x 93, 4x 92 en 91 punten. Het verschil bij de 3x 96 hennen zat hem in het feit dat de 1e 96 compleet was, de 2e 96 in de vleugels nog niet klaar was en van de 3e 96 moest de kam meer 3-rijig. Van alle 3 de 95 hennen moest de kam meer 3-rijig, van 2  de ogen meer oranje en  van 1 de borst iets voller en dieper. Bij de drie 94 hennen 2 hennen met ogen meer oranje, grote slagpennen breder en staart niet klaar, 1 hen met een meer oplopende staartruglijn, kam meer 3-rijig en grotere kinlellen. Bij de vier 92 hennen hadden er 3 beschadigde rug- en zadelveren en 1 liet iets zilver zien op kop en in de hals. De 91 hen liet het zitten in type en bouw.  

Blauw was ook royaal vertegenwoordigd met 15 stuks waarvan 3 hanen en 12 hennen. De hanen scoorden 96, 94 en 91 punten. De 96 haan blonk uit in type kleur en conditie, de kam kon wat strakker. Van de 94 haan moest de beenkleur geler, de staart nog niet compleet en de conditie van de linkervleugel liet wat te wensen. De 91 schoot tekort in oog- en beenkleur en het blauw was wat donker en toonde niet gewenste zoming. De hennen scoorden 2x 96, 2x 95, 94, 93, 4x 92 en 2x 91 punten. De 2 96 hennen hadden een identieke beoordeling F types koppen en kammen, de volgorde had ook andersom kunnen zijn. De 95 punten hennen zaten ook heel dicht bij elkaar met F type, van beide kon de oogkleur beter, voetbevedering won het van kleur. Wat dieper in borst was van toepassing op de 94 hen, oogkleur ook hier beter. De 93 hen was wat rommelig in de staart en oog- en beenkleur moest beter. Breder in borst, hogere staartdracht, foutieve inplanting staartstuurveren en harig op dek en staart waren onder andere opmerkingen bij de 92 hennen. Beide 91 hennen lieten het beide zitten in kopbreedte, de kleur en de conditie.

Twaalf stuks Koekoek waarvan 1 oude hen, 3 jonge hanen en 8 jonge hennen. De oude hen kwam tot 94 punten en moest de staart wat hoger dragen en een F koekoektekening die iets grauw was. De drie hanen bleven steken op 92 punten, een onstoken oog en 2x G type zorgden daarvoor. De hennen 2x 96, 94, 2x 93, 92 en Dis. De 96 met de mooiste kop en koekoektekening werd op 1 geplaatst, de tweede moest iets helderder in de koekoektekening. De 94 hen was wat smal in staart, de oogkleur moest beter en de voetbevedering rijker. Van de ene 93 hen moesten de grote slagpennen breder en de andere hen de borst dieper, beiden de oogkleur beter en een rijkere voetbevedering. De ene 92 hen had problemen met grote slagpennen, de koekoektekening en de beenkleur., De andere 92 hen strandde op een foutieve inplant van de staartstuuurveren, voor het overige een viertal F notities de kop en kam, koekoektekening, beenkleur en voetbevedering. De Dis miste tentoonstellingsconditie.

AOC kleuren

Meerzomig isabelpatrijs deed weer een poging om erkenning te krijgen. Er waren 8 stuks aanwezig, 1 oude haan, 1 oude hen, 2 jonge hanen en 4 jonge hennen. De oude haan kon het niet bolwerken met een V type dat betekent 90 punten en kon er dit jaar een streep door de erkenning. De oude hen kwam tot 93 punten, zoming kon wat beter en ze was wat harig in de staartdekveren. De beide jonge hanen konden ook niet aan de vereiste 93 punten komen 92 en 91 was hun deel. De 92 haan had ZG type maar liet het zitten in de veerconditie en toonde veel wit in de vleugels. De 91 haan had G type, toonde ook veel wit in de vleugels  en had harige bevedering op het dek. Vier jonge hennen deden het beter94, 2x 93 en 92 punten. Van de 94 hen kon de oogkleur en de zoming wat beter; pluspunten type, kam en beenkleur. De twee 93 hennen konden beiden wat hoger gesteld en wat beter gezoomd. De 92 hen had een G type en was harig in de staartveren.

Drie blauwgoudberken hennen 96, 93 en 92 punten. F type, kam en beenkleur voor de 96 hen, verbeterpunten de oogkleur en slagpenbreedte. Wensen bij de 93 hen zijn naast de kleur een bredere kop en de oog- en beenkleur. De 92 hen liet het zitten in de staartdracht, de (gezoomde) kleur, halstekening en de  oog- en beenkleur.

De parelgrijze hen kwam tot 94 punten met ZG type en F kop en kleur, de beenkleur kon geler en ze was wat harig op het dek.

Vrije klasse

Met 1 inzending, een oude hen in meerzomig parelgrijszilverpatrijs.  Ze werd zeer gewaardeerd door de keurmeester en dat leverde 9 punten op. Pluspunten kop, zoming, kleur en beenkleur. Wensen iets dieper in borst, staartdracht wat hoger en de voetbevedering wat rijker.

Brahmakrielen

Patrijs kleuren

Meerzomig patrijs een haan en een hen De haan scoorde 96 punten. Had een F type, oogkleur, hals- en zadeltekening, vleugels en conditie, een verbeterpunt de kopbreedte. De hen kwam tot 94 punten, pluspunt het fraaie type en oogkleur, in de min door de kopbreedte en de zoming die voor verbetering vatbaar waren.

De eenzame meerzomig isabelpatrijs kwam tot 94 punten. De mindere kwaliteit van de kop en de kam beletten een hoger puntental.

Columbia kleuren

Wit zwartcolumbia 9 stuks 3 hanen 6 hennen. De hanen 95 en 2x 94. De 95 haan in potentie goed voor 96 punten had helaas een achterteen die niet helemaal correct was. Een van de twee 94 punten hanen moest een bredere kop en niet lager gesteld, hij was voller in de voetbevedering, beiden moesten beter in kam. Bij de hennen werden 96, 95, 2x 94 en 2x 93 punten toegekend. Pluspunten van de 96 hen type, kam, oogkleur,  kleur, staartdekzoming en beenkleur. Verbeterpunt bij de 95 hen de kam en de voetbevedering. Het verschil bij de 94 hennen was een stand die niet lager moest en de voetbevedering die voller moest, beiden een betere kam. De ene 93 hen was wat geknepen in staart, moest wat witter en de kam beter. De andere 93 hen kwam tekort in kopbreedte en hals- en vleugeltekening.

De buff zwartcolumbia haan en hen waren vervangen door wit zwartcolumbia’s 92 en 93 punten. De 92 haan had een G type moest dieper in borst en de staartdracht hoger, de kop breder. De 93 hen had een ZG type en haar kop miste wat breedte.

Overige kleuren

Zes stuks Koekoek waarbij een oude hen, 3 jonge hanen en 2 jonge hennen. De oude hen met een F koekoektekening was nog niet compleet in de staart, wensen meer kopbreedte en meer voetbevedering, 93 punten was haar deel. Drie hanen 94 en 2x 92 punten. De 94 haan kon beter in kop en kam, wel een F koekoektekening en oog- en beenkleur. De 92 hanen beiden G type en de vleugels meer aantrekken, kop en kam zijn ook verbeterpunten. Beide 93 hennen een ZG kam, iets meer kopbreedte en iets helderder in koekoektekening. De eerste plaats was voor de hen met de betere vleugeldracht.

AOC kleuren

Blauw met 8 stuks aanwezig gaf een wisselend beeld en is nog volop in de ontwikkelingsfase. Een oude hen, een jonge haan en twee jonge hennen kwamen in aanmerking voor meerdere punten. De oude hen kwam uit op 91 punten, moest hoger gesteld en kwam tekort in kam en kop, beenkleur en voetbevedering. De haan scoorde 93 punten, moest niet voller van bouw, ZG kleur, F beenkleur en voetbevedering, kwam nog wat tekort in kop, kam en oogkleur. Twee hennen met 93 en 92 punten, de 93 hen met een F type, zakte in punten door een V kop, beenkleur en voetbevedering. De 92 hen had een ZG type en had ook problemen met de kop, beenkleur en voetbevedering waardoor ze onder 93 bleef. De drie puntloze hadden een afwijkende teenstand, voor de Dis was dat de conditie.

De Foktechnische commissie, namens deze,

Berend Beekhuis