Brahma club Nederland
Fok technische commissie

Fok technische commissie

Haan en hen groter

                                                            EUROPEES IDEAALBEELD ?

Verslag Fok Technische Commissie 2015

 Het seizoen voor de foktechnische commissie bestaande uit Martin Linskens, Geri Glastra en Berend Beekhuis werd geopend op de jongdierenkeuring d.d. 5 september 2015.

Bij de reguliere inzending erkende kleuren van de grote Brahma’s 123 dieren met een zeer goed gemiddelde, de uitblinkers waren schaars maar dat heeft alles te maken met het vroege tijdstip en de kritische houding van de keurmeesters ten aanzien van het niet compleet zijn van de bevedering. De nieuwere kleuren waren in voldoende aantallen en kwaliteit aanwezig, hier geen terugloop na erkenning te constateren.

Dat niet iedereen het eens is met de toegekende punten ligt voor de hand, er is nu  eenmaal verschil in inzicht en dan kunnen kleine details het puntje verschil, of soms wat meer maken.  Er waren wat discussiepunten o.a. naar aanleiding van nauwelijks zichtbare tekening- dan wel kleurafwijkingen, dit is aan de betreffende keurmeester hoe zwaar of hij dit mee laat wegen in de toegekende punten of  prijs toekenning.  Ook ten aanzien van de kamvorm is de ene keurmeester wat toleranter dan de andere, het is iets wat van buiten de kooi goed waarneembaar is en gespreksstof oplevert. Het is nu eenmaal zo dat bij gelijke kwaliteit dergelijke zaken ineens een belangrijke rol spelen, en dan het verschil gaan maken om ze voor de betreffende keurmeester in de goede volgorde te krijgen. Dat het een volgende keer maar zo andersom kan zijn met dezelfde dieren geeft aan dat het kwalitatief dan heel dicht bij elkaar ligt.

De AOC klasse bestond op papier uit 80 dieren, in werkelijkheid waren het er mee dan 100, de reden leest u verder in het verslag, de foktechnische commissie kwam dan ook handen tekort, gebruikelijk is dat de zittende keurmeester in de commissie de dieren keurt die in een erkenningsfase verkeren, dat was nu niet realiseerbaar omdat er gewoonweg teveel waren. De indeling van de keurmeesters voor de jongdierenkeuring geschied door het bestuur, in dit geval heeft de FTC ter plaatse geadviseerd om dit enigszins aan te passen om een meer werkbare situatie te creëren, hetgeen ter plaatse geaccordeerd is door het bestuur. Een deel van de AOC klasse is van punten voorzien door keurmeester R. Siemes, dit tot volle tevredenheid van de FTC en de inzenders want daar zijn geen wanklanken over vernomen, althans die hebben de FTC niet bereikt..

Bij de grote Brahma´s werd geopend met de blauwe kleurslag die aangemeld was voor erkenning, deze gaven een wat wisselend beeld in kleur maar dat is inherent aan de kleur, het is in feite geen kleur maar een “toestand” zoals onze “oude” erevoorzitter het altijd verkondigd. Er was een duidelijke  vooruitgang te constateren ten opzichte van voorgaande jaren. Als er een oude haan is die in kleur en kwaliteit aansluit bij de jonge haan (96), oude hen (94) en jonge hen (94)  dan is een volgende stap, opgaan voor erkenning op de Bondsshow haalbaar. Bij deze kleur is voor erkenning  i.v.m. het wisselende kleurbeeld een uniforme collectie van belang.

De in ruime mate aanwezige jonge goudberken lieten allemaal een dermate goede kwaliteit zien dat ook daar mogelijkheden zijn voor erkenning mits er acceptabele oude dieren getoond kunnen worden, afgaande op de dieren die vorig jaar in de kooien verschenen moet dat voor de hennen geen probleem zijn, wat de hanen betreft is dat een ander verhaal, te veel tekening in de borst speelt nog op. Als jonge haan lijkt het acceptabel maar bij het vorderen van de rui worden ze steeds bonter in de borst. Het tweede jaar zou dit ook het geval kunnen zijn, we zien immers ook nogal eens terugloop in de columbia tekening bij oudere dieren, de goud of zilver grondkleur gaat ook daar overheersen.

Ook werden er enkele dieren in blauw berken en blauw goudberken getoond die in kwaliteit niet onderdoen voor de goudberken hetgeen niet verwonderlijk is omdat het blauw simpel overgebracht kan worden met wit blauwcolumbia. Meerzomig isabelpatrijs was ook aangemeld voor de erkenningsprocedure, ook hier een behoorlijk aantal dieren van meerdere inzenders wat getuigd van een grote interesse voor deze kleurslag. Helaas waren de hanen nog niet helemaal door de rui wat de beoordeling moeilijk maakte. Problemen met veerstructuur zijn inherent aan de isabel kleuren, er mag dus wat getolereerd worden, en dat kan ook mits de dieren maar zo compleet mogelijk zijn in de bevedering en daardoor tekortkomingen minder/ of beter niet meer opvallen en toegeschreven worden aan het feit dat ze nog niet helemaal door de rui zijn. De hennen lieten in de regel een goede kwaliteit zien, dat er dan ook enkele meerzomig blauwzilverpatrijzen met autosomaal rood tussen zitten is het proberen waard, er worden dan wat kleurafwijkingen geconstateerd waarbij uitsluiting niet direct aan de orde is omdat het dan slechts relatief kleine kleurafwijkingen betreft.

Een viertal jonge koekoekpatrijs hanen lieten de typische Brahma eigenschappen volop zien, kregen ook punten toebedeeld op basis van AOC door de in het kleurenblok omschreven koekoekpatrijs. Voor de hennen zou de AOC klasse niet opgaan omdat die waarneembaar meerzomig zijn, meerzomig koekoekpatrijs is geen omschreven kleur in het kleurenblok, dus als VKl (Vrije Klasse)  krijgen ze een wat ander puntentotaal toebedeeld, helaas blonken de hennen uit door afwezigheid. Als er behoefte is om ze te laten erkennen is het de grote vraag wat je er mee gaat doen. De weg naar koekoekpatrijs zoals omschreven is lang, dan moet er overgeschakeld worden naar bankivapatrijs en dat is wat je noemt een trendbreuk een totale tegenstelling met het aziatisch patrijs waarmee  we op grond van de afkomst van de Brahma mee van doen hebben. Ook is er al gesuggereerd om het meerzomige eruit te fokken maar daar heb je nog geen zalmkleurige borst mee die gevraagd wordt, die krijg je alleen maar met een basis van bankivapatrijs, en is het meerzomig in feite ook niet typisch aziatisch?

Zalm was in zwart-  en blauwgetekend in grote getale aanwezig zelfs veel meer dan aangemeld, ingebracht door meerdere Belgische en Nederlandse fokkers met de bedoeling om tot afspraken te komen over te volgen lijn in deze kleur. Voor- en nadelen van de diverse fokrichtingen zijn besproken en bekeken aan de hand van de aanwezige dieren, een ieder heeft zijn zegje daarover kunnen doen. Uiteindelijk is er unaniem besloten om de kleur en tekening van de Franse Faverolle als uitgangspunt te nemen voor de fokrichting van de zalmkleurige Brahma. Dat is niet de gemakkelijkste weg omdat het overgrote deel van de zalmkleurige Brahma’s behept is met zwarte of blauwe halstekening wat voor de Franse zalmkleur niet gewenst is.

Zilverkwartel en zilver zwartgezoomd zijn in ontwikkeling, wordt aan gewerkt, de zilverkwartels zijn al echte Brahma´s met aanmerkingen op kleur en tekening, bij de zilver zwartgezoomde was het andersom, kleur en tekening goed waarbij de Brahma kenmerken  verbetering behoeven met name ten aanzien van het formaat.

Splash of vuilwit columbia is geen omschreven kleur, valt dus in de vrije klasse, daar was 7 punten vergeven op de hen, vergelijkbaar met een ZG.

In parelgrijskoekoek 2 hennen die beide 94 punten behaalden.

De belangstelling voor meerzomig blauwzilverpatrijs lijkt wat te verflauwen, 1 hen ingeschreven ze blonk wel uit, helaas door afwezigheid.

Bij de totaal 66 stuks Brahmakrielen geen verrassingen, of het mocht zijn dat de meerzomig blauwzilverpatrijskrielen ongemerkt erkend zijn. Die horen in de AOC klasse, de koekoek kleur was niet aanwezig, ze waren wel aangemeld voor de erkenningsprocedure maar de potentiële inzender vond ze nog niet goed genoeg, dat zal dan het volgende seizoen worden. Er waren acceptabele zwarte krielen dus het moet mogelijk zijn om daarmee de koekoek kleurslag goed te krijgen. Alle erkende kleuren waren wel aanwezig maar het mochten er best een paar meer zijn zeker in wit zwart columbia, iets wat ook geldt voor meerzomig isabelpatrijs.   Het is weliswaar maar net welke inzender er aanwezig is, daardoor is  het beeld jaarlijks wat anders is, maar per saldo lopen de aantallen toch terug.

Tussen de jongdierenkeuring en de inschrijvingsdatum van de Bondsshow zijn in het kader van de erkenningsprocedure op meerdere momenten bij de grote Brahma’s de meerzomig isabelpatrijzen en de blauwe kleurslag bekeken. De conclusie  van de foktechnische commissie  was dat er mogelijkheden waren voor erkenning in beide kleurslagen. Dat er risico’s zijn dat het mis zou kunnen gaan moeten dan voor lief worden genomen en dat is ook gebeurd, beide kleuren werden afgewezen door de standaardcommissie. Een risico was het al of niet accepteren van een afgebroken teennagel, we weten nu dat dat niet (meer) geaccepteerd wordt. Ten aanzien van kleur en tekeningbeeld zijn de risico’s wat genuanceerder. Werd destijds bij de erkenning van de isabelpatrijs Brahmakrielen een niet complete schouderbedevering geaccepteerd bij de hanen, nu was het bij een  van de jonge grote Brahmahanen een reden voor diskwalificatie. Daar was overigens wel rekening mee gehouden want de andere jonge en de oude hanen hadden wel een complete schouderbevedering. Het struikelblok was de oude hen waarvan men vond dat de zoming beter de veerrand moest volgen en dan met name op het einde van de rug bij de overgang naar de staart, dat scheelde het ene puntje wat nodig was om ze erkend te krijgen.

Wel is nu duidelijk dat de lat voor erkenning inmiddels hoger ligt dan in het verleden, louter omdat we nu een AOC klasse hebben waarin de nieuwe kleuren ook getoond kunnen worden een al te snelle erkenning wordt door de standaardcommissie  niet nodig gevonden. Dat deze normen hoger liggen moet dus terdege meegewogen worden bij volgende gelegenheden, de genoemde kleuren zullen ongetwijfeld op herhaling gaan en er komen meer kleuren aan. Brahmaliefhebbers zijn over het algemeen volhouders, die dan gerust tegen de stroom in gaan om hun doel te bereiken. De standaardcommissie heeft in de huidige regelgeving het laatste woord, respect daarvoor is op zijn plaats.

Op de clubshow bij de Gelderlandshow in Wychen112 grote Brahma’s waarbij blauwpatrijs ontbrak en de AOC klasse uit 31 exemplaren bestond. Opvallend bij de grote dat een witte hen het bracht tot de titel Gelders Kampioen en daarmee de mooiste Brahma was, voor deze nieuwe kleurslag een mooie opsteker en laat daarmee zien dat de witte er volledig bij horen. Opvallend geen enkel maal 96 in de patrijs varianten, het zal zo zijn zijn dat op de keuringsdag niet elke Brahma zich optimaal presenteerde, op zondag zaten er een aantal die 96 niet hadden misstaan.

De Brahmakrielen waren ondervertegenwoordigd met slechts 31 exemplaren, meerzomig zilverpatrijs en buff blauwcolumbia ontbraken zelfs, de eerste redelijk zeldzaam de laatste behoren echter tot de toonaangevende kleurslagen en hadden aanwezig moeten zijn. Wel uitblinkers te noteren in wit zwartcolumbia, buff zwart columbia en  berken. We kunnen hier niet zeggen dat de AOC kleuren fokkers wegtrekken van de erkende kleuren, er was maar 1 AOC-er in zwart wit gepareld, een kleur die in de steigers staat en mogelijk zelfs voor wat meer animo kan zorgen bij  de krielen. Graag dan net als bij de grote Brahma het geval is dat een derde van de inzending bestaat uit AOC en de aantallen erkende kleuren niet verminderen. Per saldo is het dus zo dat de krielen in aantal terug lopen, het hadden er op de clubshow minimaal 50 moeten zijn als we de verhoudingen over de laatste jaren bekijken.

Op de Noordshow een toename in aantal van de grote Brahma’s naar 76 stuks,  behalve meerzomig blauwpatrijs waren de erkende kleuren aanwezig. Als winnaar bij de grote Brahma’s dezelfde witte hen van de clubshow. Opvallend dat er slechts 1x 96 punten werd toegekend in de patrijs varianten op een jonge meerzomig zilverpatrijs hen, de overige konden de keurmeester ook hier niet verleiden, een aantal van hen was ook in Wychen aanwezig, wel consequent want het was dezelfde keurmeester. Waardering was er  voor buff zwart columbia waar 2x 96 was te noteren in de jonge hennen waarbij de  discussie korte, middellange of lange benen aangezwengeld werd,  in vergelijking met de overige columbia varianten waren de winnende buff zwartcolumbia hennen aan de kleine kant waar korte benen bijdragen aan dat beeld. In zwart wit gepareld en zwart 96 op oude hennen, waar heel goed te constateren is wat een jaartje ouder doet met expressie in kop en type.  In de AOC klasse,19 stuks, waarbij een juweel van een goudberken hen en enkele opvallend mooie blauwzalm hennen die lieten zien wat er mogelijk is zonder de eerdere genoemde getekende hals, erkenningsvraag is ingediend zodat ook de Europese Entente daar zijn oordeel over uit kan spreken.

Bij de 34 Brahmakrielen helaas nogal wat absenten door de barre weersomstandigheden, wel een paar standaardmatige buff zwartcolumbia hennen en een enkele patrijs met voor deze variant fraaie koppen, als dusdanig gewaardeerd door de keurmeester, nu eens niet van de keurmeesterslijst van de Brahmaclub.